PRIVACY POLICY TALENTEN

PRIVACY POLICY TALENTEN

INLEIDING

Blockbuster Media, onderdeel van Banijay Benelux, onderdeel van de Banijay Group, (hierna: ‘Blockbuster Media) hecht er grote waarde aan dat er zorgvuldig, integer en vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Blockbuster Media kan persoonsgegevens van en over je verwerken bij het uitvoeren van haar werkzaamheden voor jou. Blockbuster Media draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring informeert Blockbuster Media je hoe Blockbuster Media persoonsgegevens van en over je verzamelt en hoe Blockbuster Media jouw persoonsgegevens kan gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken (hierna: de ‘Privacyverklaring’). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: de ‘AVG’) neergelegde informatieplicht.

Datum

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 07-02-2022.

Samenvatting:

 OnderwerpInformatie
1.Toepassing van deze Privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Blockbuster Media, onderdeel van Banijay Benelux, MediArena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna te noemen: ‘Blockbuster Media’). Blockbuster Media is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in de Privacyverklaring beschreven verwerkingen.

De Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die Blockbuster Media vertegenwoordigt (hierna: “talent”, “je” of “jou”).

2.Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

Indien je besluit om door Blockbuster Media vertegenwoordigt te worden, dan is het noodzakelijk voor ons om bepaalde gegevens te kunnen verwerken zodat Blockbuster Media jouw aanmelding in behandeling kan nemen, de productie kan uitvoeren, maar bijvoorbeeld ook om contact met je op te nemen en/of te beoordelen of je om jouw belangen te behartigen.

Blockbuster Media verwerkt persoonsgegevens omdat deze:

·         door jou als betrokkene op eigen initiatief – mondeling dan wel schriftelijk - zijn verstrekt;

·         in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen;

·         door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van een opdracht voor een klant;

·         via openbare bronnen, zoals de pers of social media pagina’s in combinatie met jouw gegevens, bekend zijn geworden;

·         automatisch worden ontvangen door ons vanwege het gebruik van de Website, bijvoorbeeld middels cookies en soortgelijke technieken (zie artikel 3 en 14).

Indien je persoonsgegevens van derden verstrekt verzoekt Blockbuster Media je om hen zodra dat mogelijk is te informeren over de inhoud van deze Privacyverklaring.

3.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Blockbuster Media kan persoonsgegevens van en over je verzamelen.

Blockbuster Media verwerkt de navolgende (categorieën van) persoonsgegevens:

a.       Standaard gegevens:

o    Voor- en achternaam

o    Adres, woonplaats, land

o    Emailadres en telefoonnummer

o    Gebruiksgeschiedenis van de Website of outlook

o    Een portretfoto

o    Managementgeschiedenis, overeenkomsten en managementdocumenten.

b.       Specifieke gegevens, welke Blockbuster Media verzamelt om een beeld te krijgen van jou als persoon in het kader van jouw management, waaronder maar niet beperkt tot (afhankelijk van de inhoud van het management of een opdracht):

o    Burgerlijke staat, relaties, sociale contacten, geschiedenis, karaktereigenschappen, relaties met- en tot anderen, gegevens over partner, vrienden en/of kinderen, levenswijze, hobby’s, interesses, werk gerelateerde gegevens (zoals beroep, opleiding, talenten, IQ, werkgever, inkomensgegevens, functie), biografische gegevens, jouw verhaal en/of gevoelige gegevens, waaronder financiële data en BSN (en in sommige gevallen, ook foto- en/of audiovisueel materiaal).

o    Foto- en/of audiovisueel materiaal (video- en audio fragmenten).

o    Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemand seksueel gedrag of seksuele geaardheid, gegevens van strafrechtelijke aard.

  1. Technische gegevens: elektronische identificatie gegevens (bijv. IP adressen, cookies), wachtwoord van de Website, gegevens over het gebruik van de Website, bijvoorbeeld je kijk- en aanmeldgeschiedenis, het gebruikte apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie, zoekwoorden die op onze websites of apps zijn gebruikt en – indien je inlogt via social media - de (contact)gegevens van je social media account.

Welke gegevens we verzamelen en gebruiken, hangt af van het betreffende programma en het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook artikel 4).

De specifieke aanmeldgegevens kunnen ook bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens zijn. We zijn ons bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Blockbuster Media gaat extra zorgvuldig met deze gegevens om. De bijzondere persoonsgegevens verwerkt Blockbuster Media alleen op basis van jouw toestemming (zie ook artikel 5).  Je kunt Blockbuster Media te allen tijde verzoeken om de toestemming in te trekken (zie ook artikel 9 en 11).

4.Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Blockbuster Media verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

·         vertegenwoordiging van jou als zijnde Talent;

·         castingactiviteiten;

·         productie van het audiovisuele werk;

·         exploitatie (en promotie) van audiovisuele werk;

·         uitbetaling(en) en/of belastingaangifte(s).

·         archivering van het audiovisueel werk en de bijbehorende (productie)documenten;

·         het aanbieden van de Website en functies;

·         het meten, analyseren en verbeteren van de Website en functies.

·         het aanbieden van klantenondersteuning en om te kunnen reageren op vragen;

·         onderzoek en analyses.

·         ter bescherming van de rechten Blockbuster Media en anderen, inclusief jouw privacy rechten (zie ook artikel 9).

·         om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving procedures en/of te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties;

·         in het kader van beveiliging en/of cameratoezicht op de werkvloer.

Uitsluitend met jouw voorafgaande toestemming, kan Blockbuster Media bepaalde (contact)gegevens bovendien gebruiken voor:

·         marketing – en communicatieactiviteiten: het versturen van aanbiedingen, promoties, nieuwbrieven en marketingberichten (van Blockbuster Media en/of van derden), ook op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en gewoonten

·         De bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door of namens de Blockbuster Media in het kader van jouw management, bijvoorbeeld ter beoordeling van de mentale en/of fysieke gezondheid van de Deelnemer - zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen door de Blockbuster Media - en/of gegevens van strafrechtelijke aard ter beoordeling van de betrouwbaarheid en de reputatie van het Talent door klanten/opdrachtgevers.

Bovendien zal Blockbuster Media alleen een BSN verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor doeleinden in de wet bepaald, zoals i.v.m. uitbetalingen en/of met de Arbeidstijdenwet.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld welke persoonsgegevens precies worden verwerkt voor welke doeleinden, kun je contact met ons opnemen (zie ook artikel 11).

5.Grondslag verwerking persoonsgegevens

Blockbuster Media verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-          Van het Talent verkregen toestemming;

-          Wettelijke verplichting, bijv. in het kader van de uitvoering van de belastingwet, de Arbeidstijdenwet, in het kader van een arbeidsrelatie of op bevel van justitie;

-          Uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst die Blockbuster Media met jou heeft gesloten voor het leveren van haar diensten;

-          Gerechtvaardigd belang van Blockbuster Media, waarbij Blockbuster Media haar belangen altijd zal afwegen tegen jouw privacybelangen, bijvoorbeeld:

·         reguliere bedrijfsvoering en/of bedrijfsbelangen;

·         Voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer er een kopie paspoort wordt verwerkt door Blockbuster Media, dan is de grondslag altijd een wettelijke verplichting en/of voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken (zie ook artikel 9 en 11).

6.Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van je persoonsgegevens is onze prioriteit. Blockbuster Media hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende organisatorische- en technische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Blockbuster Media gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals de IT-leverancier van de Website, zal Blockbuster Media in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Blockbuster Media hanteert een op functie gebaseerd toegangsbeleid. Blockbuster Media deelt jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden met (de door) haar (ingehuurde) medewerkers voor wie toegang nodig is bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden, bijvoorbeeld met het betreffende productie- en redactieteam en overig relevant personeel (bijv. juridische zaken, financiën, IT, HR).

Ten aanzien van de Programma specifieke productiegegevens, met name de bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, zal Blockbuster Media extra beveiligingsmaatregelen treffen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen (zie ook artikel 11).

7.Delen van persoonsgegevens

Blockbuster Media kan persoonsgegevens delen binnen haar (gelieerde) onderneming(en) binnen de Banijay Benelux groep. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens alleen verwerken voor zover dat noodzakelijk is en voor dezelfde doeleinden en met inachtneming van dezelfde veiligheidsvoorschriften zoals hierin vermeld.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook aan derde partijen, waaronder maar niet beperkt tot jouw opdrachtgever (bijv. de omroeporganisatie die het Programma uitzendt en/of een andere distributeur of rechtverkrijgende en/of andere klanten (zoals de sponsor)) en reisbureaus en ambassades (indien je voor een opdracht moet reizen). Tevens kan Blockbuster Media bepaalde persoonsgegevens delen met externe leveranciers of dienstverleners voor het realiseren van haar dienstverlening.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Blockbuster Media jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover vereist een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacyregelgeving. Blockbuster Media zal hen verplichten om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van jouw gegevens. Door Blockbuster Media ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.  In een dergelijk geval verwijst Blockbuster Media je naar de privacy beleid van deze derde partij.

Het is ook mogelijk dat Blockbuster Media (wettelijk) verplicht wordt om zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

8.Persoonsgegevens delen met het buitenland?Blockbuster Media kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. In ieder geval zorgt Blockbuster Media er altijd voor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn die voldoen aan de toepasselijke wetgeving om jouw persoonsgegevens te beschermen.
9.Privacy rechten

Je hebt onder meer het recht om een verzoek te doen tot toegang en informatie tot, inzage in, rectificatie, beperking, verwijdering van je persoonsgegevens en/of intrekking van eerder gegeven toestemming, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

Een dergelijk verzoek kun je sturen naar ons via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 11.
Je hebt tevens het recht om vragen en/of klachten in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij Blockbuster Media en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blockbuster Media zal jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoorden.

Er kunnen omstandigheden voordoen waarbij Blockbuster Media aan jouw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen en/of op basis van de wettelijke excepties voor verwerking voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Blockbuster Media neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw aanmelding en/of eigen persoonsgegevens. Teneinde zeker te weten dat Blockbuster Media op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan Blockbuster Media je ter verificatie vragen jezelf te legitimeren (middels het delen van alleen de strikt noodzakelijke ID/paspoortgegevens: met tenminste een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer).

10.

Updates van deze Privacyverklaring

 

Blockbuster Media behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de Website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze Website.

De datum van inwerkingtreding bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien.

11.

Hoe kun je contact opnemen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 

Je kunt contact met ons opnemen in het kader van jouw persoonsgegevens via en/of verzoeken – zoals bedoeld in artikel 9 – richten aan, graag onder vermelding van je naam, de naam van het Programma en het verzoek:

Het volgende emailadres:

info@blockbustermedia.nl

mijngegevens@banijaybenelux.com

Of per post:

Blockbuster Media

afdeling Blockbuster Media en Juridische Zaken

Postbus 12121 1100 AC Amsterdam

http://www.blockbustermedia.nl/

12. Bewaartermijnen

Blockbuster Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de eerdergenoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

In de praktijk betekent dit dat Blockbuster Media periodieke processen heeft ingesteld voor het beoordelen van de bewaarde persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen, waarbij de volgende bewaartermijnen gelden voor de persoonsgegevens van haar Talenten:

Blockbuster Media bewaart jouw persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na afloop van de overeenkomst met Blockbuster Media en/of indien dat onduidelijk is indien het Talent – naar het oordeel van Blockbuster Media - niet meer door Blockbuster Media wordt vertegenwoordigt.

Niettemin, Blockbuster Media bewaart en archiveert jouw persoonsgegevens ook na afloop van het bewaartermijn indien bepaalde  gegevens noodzakelijk zijn om te behouden voor een van de toekomstige doeleinden:
- documenten die een rechtenoverdracht bevatten en noodzakelijk zijn voor toekomstige exploitatie van een programma;
- overeenkomsten op basis waarvan is uitbetaald (fiscale bewaartermijn van 7 jaar);
- persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig zijn in verband met claims of een gerechtelijke procedure (ten behoeve van de bewijspositie);

- een wettelijk bewaartermijn;

- in het kader van een zwarte lijst.